Uw partner in finance
Showing posts tagged with: LinkedIn

MKB-ondernemers: begrijp dat de wereld van het geld is veranderd!

by LION Finance in Nieuws

Kleine en middelgrote bedrijven hebben nergens in Europa zoveel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod aan bancair krediet – is in Nederland veruit het grootst en zet daarmee een rem op de economische groei. Dit althans stelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek, waarover Het Financieele Dagblad vanmorgen bericht. Waaraan Euler Hermes toevoegt: ‘voor de Nederlandse mkb’er wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van een paar grootbanken. In omliggende landen – zoals Duitsland – is de concurrentie groter en zijn er voor ondernemers meer alternatieven om aan geld te komen.’

Euler Hermes heeft helemaal gelijk als zij stelt dat de banken sinds de financiële crisis qua kredietverlening scherper aan de wind zijn gaan zeilen. En het klopt ook dat het overgrote deel van de kredietvoorziening voor het MKB nog steeds in handen is van de banken. Maar het beeld dat daarmee de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven beperkt zijn, is te simpel. Want die mogelijkheden zijn er wel degelijk. Alleen moeten de MKB-bedrijven – èn de financieel adviseurs van deze bedrijven – beseffen dat de wereld van het geld is veranderd. Dat het financieren van MKB bedrijven geen recht-toe-recht-aan proces meer is, en dat er van de MKB-ondernemer en zijn/haar adviseurs meer wordt gevraagd.

Dat de banken een stuk strenger zijn geworden bij hun kredietverlening, is hen moeilijk te verwijten. Na de kredietcrisis hebben wij met zijn allen – via de parlementen – besloten dat banken niet langer de risico’s zouden mogen lopen die hadden bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. Dus werden er regels opgesteld (zoals Basel 4) die dat moesten voorkomen. Daarnaast zijn de banken qua financieringsbesluiten meer gaan standaardiseren en automatiseren. Met als gevolg dat bepaalde financieringsaanvragen primair digitaal worden beoordeeld en afgehandeld. En die systemen laten vaker dan voorheen ‘duimen omlaag’ zien dan ‘duimen omhoog’. Niet omdat de banken het MKB niet willen financieren, maar omdat de beoordeling strikt in lijn is met de regels. En de mensen achter deze systemen niet altijd de ruimte hebben om daar flexibel mee om te gaan. Laat staan dat zij de opdracht of mogelijkheid hebben om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

Er zijn in Nederland inmiddels veel alternatieve financieringsvormen voorhanden. Voorbeelden zijn private kredietverstrekkers als NEOS en Caple. Daarnaast is crowdfunding een van de meer prominente, met Collin Crowdfund als grootste in Nederland. Crowdfunders worden regelmatig door investeerders gebeld met de vraag om met meer financieringsaanvragen van MKB-bedrijven te komen. Er is immers veel geld in de markt en de rente op de bankrekening is op zijn zachtst gezegd niet uitdagend. Maar ook deze professionele crowdfunders zoeken naar zekerheden: de aantrekkelijkheid van hun campagnes worden immers in hoge mate bepaald door twee grootheden: het rentepercentage en de default (financieringen die niet worden terugbetaald). Dus wordt ook hier heel scherp gekeken naar de risico’s. En zul je vaak zien dat ook langs deze lijn de financieringsbehoefte van MKB-bedrijven niet volledig kan worden afgedekt.

Dus gaat het erom het beste van meerdere werelden te combineren. En daarvoor zijn een paar dingen noodzakelijk. Ten eerste: de MKB-ondernemer moet een steengoed plan hebben. En daar schort het nogal eens aan. Grote groepen MKB-ondernemers steken te weinig energie in het toekomstbestendig maken (toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen) van hun bedrijf. Dus worden kredietverstrekkers te vaak – overdreven gesteld – geconfronteerd met een ‘half A4tje en twee blauwe ogen’. Dat kan anno 2019 dus niet meer. Daarnaast is het noodzakelijk dat de regie op de financiering wordt gepakt. Omdat de individuele financiers dat niet gaan doen. Dat kunnen MKB-ondernemers zelf doen, of delegeren aan hun adviseurs. Waarbij ‘regie’ staat voor het creëren van samengestelde financieringen. Een deel van de bank, een deel via crowdfunding en wellicht nog een deel zelf of vanuit het eigen netwerk. Dit wordt ook wel ‘gestapelde financiering’ genoemd.

Dit is altijd maatwerk, en vereist veel professionaliteit bij de regisseur. Niet alleen financieel, maar ook in termen van business intelligence, marktgevoel en ondernemerschap. En wat blijkt: als je netwerk met banken goed is, en hetzelfde geldt voor de relaties met alternatieve financiers, dan is het prima mogelijk om financieringen voor het MKB te regelen. En is het minimaal een van de manieren om de door Euler Hermes terecht gesignaleerde financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van financiers – een stuk kleiner te maken. Lion Finance heeft deze mogelijkheden herkend en pakt die regierol actief op voor haar relaties. Gekoppeld aan het CFO-to-share concept, waarbij bedrijven parttime een in-house professional ter beschikking krijgen die het financiële domein in het kader van de bredere businessontwikkeling ziet, een toekomstgericht businessplan kan initiëren en helpen maken en over de juiste contacten met banken en alternatieve financiers beschikt.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/mkb-ondernemers-begrijp-dat-de-wereld-van-het-geld-jeroen-rondeel/

Read more

Overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen

by LION Finance in Nieuws

De huidige generatie topbestuurders is niet klaar voor de uitdagingen die de komende jaren op hun ondernemingen afkomen. Aldus het Financieel Dagblad van 3 april jongstleden, opgetekend uit de mond van Madeline Dessing, directeur Nederland van het internationale adviesbureau Korn Ferry.

Een alarmerende vaststelling – op basis van onderzoek onder 800 betrokkenen – op een moment dat heel corporate Nederland (bij monde van VNO/NCW) aangeeft dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. In de vierde industriële revolutie, met The Internet of Things als belangrijk onderdeel. En, opnieuw volgens Dessing, acht op de tien beleggers leiderschap en toekomstvisie bij de CEO als leidend zien bij hun beleggingsbesluiten. En zeven op de tien beleggers deze eigenschappen zelf belangrijker vindt dan de financiële prestaties. Al wordt daarbij vermeld dat het beeld van beleggers ten aanzien Nederlandse CEO’s aanzienlijk positiever is.

Het bijzondere aan de observatie van Korn Ferry is, dat je deze met groot gemak kunt doortrekken naar het Nederlandse MKB. Want wat we daar zien is dat – niet onderzocht, maar wel bevestigd door banken en kenners uit de business consultancy – al gauw driekwart van alle Nederlandse MKB-bedrijven niet beschikt over een toekomstgerichte bedrijfsstrategie. Terwijl minimaal 90% van die driekwart opereert in een verdringingsmarkt: markten die niet groeien, maar waar de concurrentie wel toeneemt.

De vijf eekhoorntjes

Op een dag zaten vijf eekhoorntjes in een boom. Zij zagen echter dat in de 
boom ernaast veel meer voedsel was te vinden. Dus besloten zij samen naar 
de naastgelegen boom te springen.

Vraag: hoeveel eekhoorntjes zaten na een halfuur nog in de eerste boom?
 
Antwoord: alle vijf. Want besluiten om iets te doen is meestal iets anders 
dan daadwerkelijke actie.

Dus zou je verwachten dat deze MKB-ondernemingen de essentie van concurrentiekracht – toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen – zouden onderschrijven. En die essentie zouden vertalen naar een heldere visie op de toekomst. Maar de werkelijkheid geeft een heel ander beeld. Veel MKB-ondernemers zitten – om verklaarbare redenen, daar niet van – gevangen in de waan van de dag en reserveren veel te weinig tijd en energie om naar voren te kijken. Terwijl die toekomst juist zo bepalend is. En het vermogen om óver de horizon te kijken niet zelden het verschil gaat zijn tussen mee- of tegenwind. Want overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen.

Dus is de stelling ‘de wereld verandert snel’, waarmee alle ondernemers tijdens congressen, door consultants, door hun financiële adviseurs, door financiers en door aandeelhouders worden geconfronteerd, ook een paradox. Men ziet het wel, maar het leidt in de meeste gevallen niet tot actie. En een klassiek voorbeeld van ‘de vijf eekhoorntjes’ (zie kadertje). Dus is er nog veel te winnen. Want die beleggers van Korn Ferry, die leiderschap en toekomstvisie bij een CEO belangrijker vinden dan financiële resultaten, hebben gelijk. Ook ten aanzien van het Nederlandse MKB. Dus zet Lion Finance zich in om MKB-ondernemers in staat te stellen juist wél naar voren te kijken. Ook ten aanzien van de klant- en marktontwikkeling en de bedrijfsstrategie.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/overmorgen-vertelt-je-wat-vandaag-aan-morgen-moet-doen-jeroen-rondeel/

Read more